Статут

Статут

Категорія: Rechtliches

СТАТУТ

Об’єднання Українських Організацій у Німеччині

(зареєстроване об’єднання)


Преамбула

Об’єднання зорієнтоване:
- на загальне збереження та розвиток українсько-німецьких культурних, соціальних, наукових та економічних зв’язків;
- на збереження української ідентичності, мови, культури та традицій українців за кордоном;
- на координацію діяльності українських організацій в Німеччині;
- на демократію в Україні та вільні вибори і референдуми;
- на ідеал вільної людини та її гідності;
- на забезпечення основних прав людини відповідно до Європейської Конвенції з прав людини.

§1 Назва та місцезнаходження

Об’єднання має назву  Об’єднання українських організацій у Німеччині.

Після внесення до реєстру організацій Об’єднання отримало додаток до назви „зареєстроване об’єднання“ (e.V.)

Об’єднання має осідок у м. Берлін і внесено до місцевого реєстру об’єднань.

§2 Мета та завдання

1. Об’єднання має виключно благодійні цілі в розумінні розділу "привілейовані в оподаткуванні цілі" Податкового кодексу ФРН.

    Мета Об’єднання:

 1. сприяння міжнародним поглядам, толерантності у всіх галузях культури і взаєморозумінню між народами;
 2. підтримка виховного процесу, народної та професійної освіти, а також спорту;
 3. сприяння збереженню і підтримці українських звичаїв та української ідентичності в Німеччині та Європі;
 4. підтримка мистецтва і культури, зокрема між Україною та Федеративною республікою Німеччина;
 5. розвиток і зміцнення принципів демократії, правової держави та основних прав людини відповідно до Європейської Конвенції з прав людини;
 6. централізоване сприяння та покращення становища всіх українців та їхніх організацій в Німеччині в рамках обговорень, переговорів і угод з відповідними органами у Німеччині.

2. Мета Організації реалізовується:

 1. зокрема,  шляхом організації і підтримки семінарів, колоквіумів, конґресів та інших заходів;
 2. підтримка, консультування, координація та спільне представлення українських та українсько-німецьких спілок, гуртків та інших організацій з подібною метою Об’єднання;
 3. побудова і розвивиток відносин з німецькими політичними установами і демократичними партіями Федеративної Республіки Німеччини, спостереження під час виборів і референдумів;
 4. сприяння розвитку і турбота про українську мову та українські культурні цінності, а також надання допомоги у презентації цих цінностей в Німеччині;
 5. підтримка і консультування українських шкіл та навчальних закладів у Федеративній Республіці, а також надання допомоги українцям, які проживають у Німеччині, в інтеграції у демократичнусоціальну систему Німеччини;
 6. співпраця зі Світовим Конґресом Українців та його членами, а також співпраця з об’єднаннями українців, існуючими в країнах Європейського Союзу.

У реалізації цих цілей Об’єднання буде допомагати своїм членам, консультавати і підтримувати їх, координувати і об’єднувати регіональні акції та роботу окремих членів. Загальні цілі всіх членів у значенні вище зазначених цілей Статуту будуть підтримані керівним органом шляхом надання допомоги у плануванні та реалізації.

У той же час до обов’язків керівного органу належить розробка спільних цілей у розумінні вище зазначених цілей Статуту, їхне представлення членам організації та досягнення співпраці окремих членів організації з метою реалізації та впровадження таких цілей.

 

§3 Благодійність

Об’єднання Українських Організацій у Німеччині має виключно благодійні цілі в розумінні розділу "привілейовані в оподаткуванні цілі" Податкового кодексу ФРН. Воно діє безкорисливо і не переслідує свої власні економічні цілі. Кошти Об’єднання можуть бути використані тільки в статутних цілях. Члени не отримують жодних виплати з коштів товариства. Жодна особа не може отримувати винагороду за рахунок витрат, які не відповідають цілям Об’єднання або ж отримувати непропорційно високу оплату праці. Майно Об’єднання складається з пожертв, допомоги та внесків окремих благодійників та державних і приватних установ.

 §4 Фінансовий рік

Фінансовий рік співпадає з календарним роком.

 §5 Членство

 1. Членами можуть стати тільки юридичні особи, які підтримують цілі Об’єднання.
 2. Прийом в членство Об’єднання проводить Правління Об’єднання на підставі письмової заяви.
 3. Не існує автоматичного права на членство. Установи та організації, чиї клопотання були відхилені на членство, може подати апеляцію до Загальних зборів. Відмова Загальних зборів є остаточною.
 4. Членство припиняється внаслідок виходу з членства, виключення, відсторонення або розпуск Загальних зборів.
 5. Члени мають право вийти з членства Об’єднання. Про вихід необхідно повідомити Правлінню в письмовій формі.
 6. Членство припиняється шляхом виключення з Об’єднання, якщо мали місце поведінка, яка шкодить об’єданню, або грубе порушення інтересів Об’єднання. Процедура виключення ініціюється заявою, поданою до Правління одним з членів Об’єднання. Рішення по такій заяві приймають Загальні збори простою більшістю голосів.

 §6 Членські внески

 1. Кожен член зобов’язаний платити членський внесок.
 2. Розмір членських внесків і спосіб оплати визначаються Порядком сплати внесків. Порядок сплати внесків приймають Загальні збори.

 §7 Керівні органи

Органи Об’єднання:

 1. Загальні збори
 2. Правління
 3. Контрольна комісія

 §8 Загальні збори

 1. Загальні збори є вищим органом Об’єднання і обираються рішенням Правління. Вони мають назву "Об’єднання Українських Організацій у Німеччині" і регулюють усі питання Об’єднання, які виходять за рамки повноважень Правління, зокрема: отримання звіту про діяльність Правління і звіт трьох членів Контрольної комісії, яких призначають Загальні збори, розпуск Правління, проведення нових виборів і голосування змін до Статуту.
 2. Правління скликає Загальні збори кожні два роки, не пізніше, ніж наприкінці четвертого кварталу.
 3. Запрошення на Загальні збори повинно містити порядок денний і повинно бути надіслане за дати два місяці до дати проведення і поштою, і електронною поштою.
 4. Правління скликає позачергові Загальні збори на основі власних рішень, у зв’язку з нагальною необхідністю, на письмову вимогу Контрольної комісії або 30% членів Об’єднання. Правління не може відмовити у задоволенні такої вимоги Контрольній комісії або 30% членів Об’єднання. Скликанння відбувається у письмовій формі, із зазначенням часу, місця та порядку денного, а також причини скликання, не пізніше, ніж за один місяць до дати його проведення.
 5. На усіх Загальних зборах повинен вестись протокол. Протокол підписується секретарем та головуючим.
 6. У випадку присутності менше половини членів Об’єднання, Правління призначає нову дату засідання із зазначенням дати і часу. Запрошення відбувається в такий же ж спосіб, як зазначено в §8, пункт 3.
 7. Кожен член Об’єднання має один голос. Довіреність не може бути надана іншому члену Об’єднання.

 §9 Повноправність Загальних зборів

 1. Кожні Загальні збори, які належним чином скликані і на якому присутні більше половини членів Об’єднання, вважаються правомірними. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів присутніх членів.
 2. Голосування проводиться підняттям рук. На прохання принаймні трьох членів з присутніх проводиться письмове таємного голосування.
 3. Для прийняття рішення, яке стосується Статуту необхідними є дві третини голосів присутніх членів.
 4. Для прийняття рішення щодо розпуску Об’єднання (§41 Цивільного Кодексу Німеччини) необхідними є більшість двох третин голосів членів Об’єднання. У разі відсутності двох третин голосів членів, Загальні збори нового скликання можуть прийняти рішення щодо розпуску Об’єднання двома третинами голосів присутніх членів.

§10 Правління

 1. Правління обирається рішенням Загальних зборів строком на два фінансові роки. Воно є законним представником Об’єднання і має цю функцію до наступних виборів.
 2. Правління складається з Голови, першого і другого заступника Голови, скарбника і секретаря. Будь-хто двоє з них представляють інтереси Об’єднання в суді і поза судом. Правління веде справи Об’єднання.
 3. Члени Правління та Контрольної комісії можуть бути обрані лише із членства членів-організацій Об’єднання.
 4. Після закінчення дворічного терміну протягом найближчих двох місяців повинні відбуватись перевибори. Кожен член Правління обирається індивідуально.
 5. Правління може призначати інших представників організації для вирішення спеціальних завдань і створювати спеціалізовані комітети.
 6. Правління має кворум, якщо присутні три члени. Рішення Правління принаймаються щонайменше трьома голосами. Рішення також можуть бути прийняті шляхом письмового голосування або за допомогою телеконференції. Для письмового голосування достатньо п’яти голосів членів Правління. Для прийняття рішень за допомогою телеконференцій необхідною є проста більшість. Рішення Правління повинні бути повідомлені членам Об’єднання.
 7. Правління скликається, якщо цього вимагає хоча б один з членів Правління або, принаймні, три члени Об’єднання.
 8. Якщо протягом мандатного періоду вибуває один з членів Правління, то в такому випадку члени Правління, що залишилися, залучають на мандатний період, що залишився, до Правління нового члена. Якщо вибуває Голова Правління, то в такому випадку обов’язки Голови правління перебирає перший заступник Голови. Другий заступник Голови стає тоді першим заступником.

Якщо протягом мандатного періоду вибуває один із членів Контрольної комісії, то в такому випадку члени Контрольної комісії, що залишилися, залучають на мандатний період, що залишився, до Контрольної комісії нового члена.

Взаємне повідомлення про залучення нових членів у Правління та Контрольну комісію є обов’язковим.

 §11 Контрольна комісія

 1. Загальні збори обирають Контрольну комісію терміном на два роки.
 2. Контрольна комісія складається з Голови та двох членів контрольної комісії.
 3. Завдання Контрольної комісії полягає у щорічній перевірці фінансової звітності, діловодства та бухгалтерського обліку Правління. Крім того Контрольна комісія здійснює контроль над дотриманням Статуту, статутних цілей і завдань Об’єднання.
 4. Контрольна комісія складає кворум, якщо присутні щонайменше двоє членів. Рішення Контрольної комісії вимагають, принаймні, два голоси.
 5. Якщо вибувають два члени Контрольної комісії, в такому випадку Правління скликає Позачергові Загальні збори.

§12 Спеціалізовані комітети

 1. За згодою Правління на українському, німецькому, німецько-українському та європейському рівні можуть бути засновані спеціалізовані комітети.
 2. Завданням спеціалізованих комітетів є зокрема:
 1. заохочення культурних, економічних, наукових та соціальних контактів з Україною і українськими установами за межами Німеччини та України;
 2. інформування німецького населення про Україну;
 3. представлення німецько-українських інтересів перед громадськістю.

 §13 Зміни до Статуту

 1. Для прийняття рішення стосовно Статуту необхідні дві третини голосів присутніх членів Об’єднання. Всі члени Об’єднання через порядок денний мають бути повідомлені про заплановані зміни до Статуту.
 2. Зміни та доповнення до Статуту, які передбачені компетентним реєстраційним судом або податковою інспекцією вносяться Правлінням і не потребують рішення Загальних зборів. Вони повинні бути доведені до відому усіх членів.

 §14 Ліквідація Об'єднання

 1. Розпуск Об’єднання належить виключно до компетенції Загальних зборів. Для розпуску Об’єднання діють положення Цивільного кодексу, але заява про розпуск повинна отримати підтримку не менше двох третин членів Об’єднання. Всі члени Об’єднання повинні бути повідомлені про розпуск за допомогою порядку денного, з зазначенням часу і місця.
 2. У разі розпуску, ліквідації або відсутності мети Об’єднання існуючі активи Об’єднання, після вирахування всіх зобов’язань, переходять у розмірі 50% до "Апостольською Екзархії український католиків візантійського обряду в Німеччині" і 50% до "Української Православної Церкви в Німеччині", які зареєстровані як звільнені від оподаткувань організації. Ці кошти будуть використані виключно і безпосередньо для допомоги молоді та літнім людям, а також підтримки пам’яті жертв переслідування, війни і стихійних лих.

 

§15 Заснування Об'єднання

Об’єднання засновано 07 жовтня 2012 року в місті Берліні.

Організації-засновники

Товариство "Україна"

Logo tov Ukrajina 2

Сприяння піднесенню та поширенню української культури в Німеччині та налагодження культурних зв'язків між Україною та Німеччиною.
Heute68
Gesamt2364807
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Dachverband der ukrainischen Organisationen in Deutschland